Ogólne warunki sprzedaży publikacji w ramach dotacji MEN

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI WYDAWNICTWA MIGRA SP. Z O.O. W RAMACH DOTACJI CELOWEJ MEN DLA SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  §1. Postanowienia ogólne i definicje.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ustanawiają zasady sprzedaży podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w formie papierowej i elektronicznej objętych dotacją celową MEN, zwanych dalej Publikacjami, przez wydawnictwo Migra Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław, wpisanym do KRS pod nr. 0000104198, NIP 8961285858, REGON 932280050 – zwanego dalej Wydawnictwem.
 2. Oferta Publikacji skierowana jest do:
  1. jednostek samorządu terytorialnego oraz do szkół przez nich prowadzonych,
  2. szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji celowej MEN,

zwanych dalej Zamawiającymi.

 1. Oferta Publikacji udostępniona jest w formularzu na stronie internetowej www.migra.pl/dotacja oraz na stronie nauczyciel.migra.pl.
 2. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez możliwości odbioru osobistego.
 3. Wszystkie ceny Publikacji są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Wszystkie Publikacje oferowane przez Wydawnictwo są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. We wszelkich sprawach związanych z zamówieniami w ramach dotacji MEN należy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 71 750 62 30 lub mailowo pod adresem e-mail: dotacja@migra.pl.

  §2. Rezerwacja

 1. Szkoła może zarezerwować publikacje sprzedawane w ramach dotacji MEN. Rezerwacja jest ograniczona terminowo.
 2. Do podanego podczas rezerwacji terminu (w mailu potwierdzającym) szkoła może albo zamówić publikacje albo przedłużyć rezerwację na stronie nauczyciel.migra.pl.
 3. W przypadku, gdy szkoła zamówi wcześniej zarezerwowane podręczniki, Wydawnictwo zobowiązuje się sprzedać szkole te podręczniki po cenie i w ilości uzgodnionej podczas rezerwacji.
 4. Podczas rezerwacji należy podać wszelkie niezbędne dane, w tym adres mailowy oraz telefon kontaktowy Zamawiającego.
 5. Rezerwacja może być złożona wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego na stronie www.migra.pl/dotacja oraz nauczyciel.migra.pl przez całą dobę.
 6. Rezerwacja może być złożona przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

  §3. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć tylko za pośrednictwem formularza zamówienia.
 2. Link do formularza zamówienia przesyłany jest Zamawiającemu po złożeniu rezerwacji na adres mailowy podany podczas rezerwacji oraz udostępniany jest na koncie Zamawiającego na stronie nauczyciel.migra.pl
 3. Formularz zamówienia należy wydrukować, zweryfikować jego poprawność i podpisać (formularz podpisuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły).
 4. Podpisany formularz zamówienia należy przesłać do Wydawnictwa w formie skanu, na adres e-mail: dotacja@migra.pl lub faksem: 71 750 62 35. Informacje te znajdują się również u dołu wydrukowanego formularza zamówienia.
 5. Wydawnictwo sprawdza otrzymane zamówienie pod kątem poprawności i w razie wątpliwości kontaktuje się z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia.
 6. W przypadku Zamówienia niezawierającego danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym, Zamówienie nie jest realizowane.

  §4. Realizacja zamówienia

 1. Zamawiający, na swoim koncie na stronie nauczyciel.migra.pl otrzymuje informacje o statusie realizacji zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia możliwa jest jego modyfikacja, jednak nie później niż 14 dni roboczych przed datą jego realizacji (wysyłką).
 3. Chęć zmiany w zamówieniu należy zgłosić mailowo na adres dotacja@migra.pl.
 4. Wysyłka Publikacji następuje w tygodniu zaznaczonym w formularzu zamówienia.
 5. Podręczniki papierowe dostarczane są przesyłką poleconą za pośrednictwem Kuriera.
 6. Do każdego podręcznika zakupionego w ramach dotacji, Wydawnictwo udostępnia jego cyfrowe odzwierciedlenie na trzy lata użytkowania (dla trzech kolejnych roczników uczniów). Dostęp do cyfrowego odzwierciedlenia odbywa się za pomocą kodów, które generuje nauczyciel przez swoje konto: https://www.migra.pl/ebooki-dla-ucznia/.
  Liczba udostępnionych kodów jest równa liczbie zakupionych podręczników papierowych w ramach danego trzyletniego cyklu dotacji.
  Cykl dotacyjny rozumiany jako:
  Klasa 6 – zakupy w latach 2022-2024
  Klasa 4 i 7 – zakupy w latach 2023-2025
  Klasa 5 i 8 – zakupy w latach 2024-2026
  Itd.
 7. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa lub problemów po stronie przewoźnika.
 8. Przy realizacji pierwszych dwóch zamówień na daną Publikację w ciągu trzech lat od pierwszego zamówienia, koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo.
 9. Przy realizacji trzeciego i każdego kolejnego zamówienia na daną Publikację w ciągu trzech lat od pierwszego zamówienia, koszty przesyłki pokrywa Zamawiający.

  §5. Płatność

 1. W dniu wysyłki podręczników, Zamawiający otrzymuje, na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia, Fakturę VAT w formie papierowej oraz elektronicznej (dostępną także na koncie Zamawiającego)
 2. Termin płatności faktury wynosi:
  30 dni od daty wystawienia faktury – dla zamówień złożonych do 30 września;
  14 dni od daty wystawienia faktury – dla zamówień złożonych po 30 września.
 3. Datą wykonania świadczenia przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wydawnictwa.
 4. W przypadku nieterminowej zapłaty Wydawnictwo jest uprawnione, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności Wydawnictwo jest uprawnione do dochodzenia – obok należności głównej i odsetek za opóźnienie – również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego.

  §6. Zwroty

 1. Zamawiający może zwrócić dostarczone Publikacje do 31 października 2024 roku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (71 750 62 30) lub mailowym dotacja@migra.pl.
 2. Zwracane Publikacje nie mogą nosić śladów użytkowania i muszą nadawać się do ponownej sprzedaży.
 3. Zwracane Publikacje wraz z kopią faktury z zamieszczoną na niej adnotacją dotyczącą przyczyny oraz ilości zwrotu należy przesłać na własny koszt na adres: Migra Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, 64-030 Śmigiel.
 4. Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu jej stanu, zostaje wystawiona faktura korygująca i przesłane na konto Zamawiającego należności z niej wynikające.
 5. W przypadku rezygnacji z części zamówienie przed datą jego opłacenia, kwotę do przelewu należy pomniejszyć o kwotę wynikającą z faktury korygującej.

  §7. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji Publikacji zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
  1. pocztą na adres: Migra Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, 64-030 Śmigiel.
  2. na adres e-mail: dotacja@migra.pl
 1. Zamawiający zgłaszając reklamację, zobowiązany jest podać swoje dane adresowe i nr faktury oraz opisać przedmiot i przyczynę reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Publikacji edukacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

  §8. Prawa autorskie

 1. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z zakupionego Publikacji edukacyjnych w sposób zgodny z prawem.
 2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Publikacji edukacyjnych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku.
 3. Zamawiający nie jest uprawniony do kopiowania oraz rozpowszechniania Publikacji edukacyjnych w celach komercyjnych.

  §9. Dane osobowe

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Migra Sp. z o.o. REGON: 932280050, NIP: 896-12-85-858, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 51/57, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000104198.
 2. Powierzone Wydawnictwu dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn zm.) oraz zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1; RODO).
 3. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi dostarczania zamówionych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych lub innych materiałów oraz informowania o produktach i promocjach oferowanych przez Wydawnictwo. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 4. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, których administratorem jest MIGRA sp. z o.o. oraz do ich poprawiania, uaktualniania lub usuwania zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować pod adresem: biuro@migra.pl lub pod adresem pocztowym podanym w § 1 (siedziba Wydawnictwa).

  §10. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra