Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa II

Spis treści

Moduł A Wokół komputera i sieci komputerowych

Temat A1. Sieci komputerowe

1. Dlaczego komputery łączy się w sieć?

2. Podział sieci

3. Praktyczne sposoby tworzenia sieci komputerowej

4. Podstawy konfiguracji sieci

4.1. Protokoły sieciowe

4.2. Identyfikacja sieciowa

5. Co jest niezbędne do budowy sieci?

5.1. Sieć domowa

5.2. Szkolna sieć komputerowa

6. Podstawy pracy w sieci

6.1. Logowanie

6.2. Udostępnianie zasobów

6.3. Mapowanie zasobów

Temat A2. Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych

1. Wprowadzenie

2. Ochrona danych przed nieupoważnionym dostępem

2.1. Kontrola dostępu do danych

2.2. Nieupoważniony dostęp do danych w wyniku nieświadomych działań użytkownika

2.3. Nieupoważniony dostęp do danych spowodowany działaniem innych osób

2.4. Odmiany złośliwego oprogramowania

2.5. Oprogramowanie zabezpieczające komputer

2.6. Szyfrowanie danych

3. Ochrona przed utratą danych

3.1. Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych danych

3.2. Odzyskiwanie danych w przypadku awarii komputera lub systemu operacyjnego

3.3. Odzyskiwanie danych w przypadku ich utraty spowodowanej czynnikami zewnętrznymi

Moduł B Wokół dokumentów komputerowych

Temat B1. Formuły, funkcje i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym

1. Tworzenie formuł w arkuszu kalkulacyjnym

2. Formaty danych

3. Formatowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego

4. Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego

4.1. Wstawianie funkcji

4.2. Funkcja logiczna JEŻELI

4.3. Funkcja statystyczna LICZ.JEŻELI

4.4. Funkcje matematyczne

4.5. Funkcje daty i czasu

5. Przedstawianie danych w postaci wykresu

5.1. Najczęściej używane typy wykresów

5.2. Wykresy funkcji trygonometrycznych i liniowych

6. Przykłady rozwiązywania problemów z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego

Temat B2. Filtry oraz tabele i wykresy przestawne w arkuszu kalkulacyjnym

1. Korzystanie z filtrów

2. Tabele i wykresy przestawne

3. Stosowanie filtru w tabeli przestawnej

4. Praktyczny poradnik

Temat B3. Opracowywanie grafiki wektorowej

1. Stosowanie narzędzi edytora tekstu do tworzenia rysunków w grafice wektorowej

1.1. Korzystanie z kształtów

1.2. Edytowanie punktów w kształtach

2. Przykładowy edytor grafiki wektorowej – program Inkscape

3. Tworzenie obrazu

3.1. Rysowanie figur

3.2. Rysowanie ścieżek

3.3. Rysowanie przestrzenne

4. Przekształcenia

5. Warstwy

Moduł C Wokół algorytmiki i programowania

Temat C1. Więcej o stosowaniu instrukcji iteracyjnych w językach C++ i Python

1. Stosowanie instrukcji iteracyjnej for w językach C++ i Python – powtórzenie

2. Stosowanie instrukcji while w językach C++ i Python

3. Stosowanie instrukcji do … while w języku C++

Temat C2. Stosowanie funkcji w językach C++ i Python

1. Funkcje w językach C++ i Python

2. Funkcje zwracające wartość w językach C++ i Python

3. Funkcje niezwracające wartości w językach C++ i Python

Temat C3. Stosowanie tablic w języku C++ i list w języku Python

1. Zmienne indeksowane

2. Deklarowanie tablicy w języku C++

3. Definiowanie listy w języku Python

4. Wprowadzanie elementów do tablicy i wyprowadzanie elementów na ekran

5. Wykonywanie operacji na elementach tablicy lub listy

Temat C4. Wybrane algorytmy na liczbach naturalnych i algorytmy porządkowania

1. Algorytm badania pierwszości liczby

2. Obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego

3. Algorytmy porządkowania

3.1. Porządkowanie metodą bąbelkową

3.2. Porządkowanie przez wstawianie

Moduł D Wokół Internetu i projektów

Temat D1. Wybrane przepisy prawa dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych

1. Prawo autorskie

2. Korzystanie z cudzych utworów

3. Ochrona wizerunku

4. Zasady korzystania z programów komputerowych

5. Przestępczość komputerowa

Temat D2. Komunikacja i wymiana informacji w Internecie

1. Wybrane formy komunikacji i wymiany informacji

2. Działanie poczty elektronicznej

3. Zasady netykiety

4. Chmura obliczeniowa

5. Korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych

Temat D3. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem stylów i elementów programowania

1. Jak zapisana jest strona WWW?

2. Przykład tworzenia strony w języku HTML

2.1. Stosowanie podstawowych znaczników języka HTML

2.2. Tworzenie łączy hipertekstowych

2.3. Tworzenie podstrony

2.4. Wstawianie obrazów

2.5. Wstawianie tabel

2.6. Stosowanie kolorów

3. Kaskadowe arkusze stylów CSS

3.1. Najczęściej wykorzystywane atrybuty CSS i sposoby określania ich wartości

3.2. Formatowanie hiperłączy

3.3. Tło strony

3.4. Klasy elementów

4. Elementy dynamiczne na stronie – skrypty w języku JavaScript

5. Publikowanie i promowanie stron internetowych w Internecie

5.1. Publikowanie strony WWW

5.2. Promowanie strony WWW

Temat D4. Zadania projektowe

1. Przygotowanie projektu

2. Zadania projektowe

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra