Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII. Nowe wydanie

AutorGrażyna Koba
Format165 × 236 mm
Objętość232 str.
Rok wydania2021
ISBN978-83-953551-6-5
Nr dopuszczenia806/5/2021/z1
Podręcznik umożliwia realizację zawężonej podstawy programowej z 2024 r.

Nowe wydanie

strona 82Książka jest uaktualnioną wersją podręcznika Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII z 2018 roku (nr dopuszczenia 806/5/2018). W nowym wydaniu podręcznika Autorka uwzględniła nowe wersje oprogramowania (m.in. Scratch 3.0, WordPress), zmieniając lub usuwając nieaktualne zrzuty oraz aktualizując treści do najnowszych wersji sytemu Windows oraz programów z pakietów Windows Office i LibreOffice. Zmieniła również przykładowy program do opracowywania filmów na Shotcut.

Zgodnie z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej uczniowie, którzy we wrześniu 2021 roku przyjdą do klasy ósmej realizowali już nową podstawę programową: „zostali wcześniej wprowadzeni do myślenia algorytmicznego, poznając podstawowe pojęcia informatyczne i rozwiązując algorytmicznie wybrane problemy, programując przy tym ich rozwiązania. W związku z powyższym dotychczas zdobyte wiedza i umiejętności informatyczne są rozwijane i poszerzane oraz stawiane są pierwsze kroki w tekstowym języku programowania”. Dlatego z nowej wersji podręcznika usunięto temat 4. z poprzedniego wydania, w którym omawiane było tworzenie programów w dydaktycznych środowiskach programowania (Baltie i Scratch). W nowym wydaniu realizacja podstawowych algorytmów w rozdziale II jest przedstawiona w językach wysokiego poziomu (C++ i Python). Celowo jednak pozostawiono realizacje tych samych algorytmów w środowiskach znanych uczniom (Baltie i Scratch), aby mogli je porównać z realizacją w językach C++ i Python. Uczniowie powinni zauważyć, że realizuje się je w podobny sposób, a języki programowania różnią się przede wszystkim składnią.

Nauka zgodna z podstawą programową

Jednym z celów podstawy programowej jest „rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów”, dlatego w podręcznikach z serii Teraz bajty formułujemy w wielu miejscach problemy, które analizujemy i dla których szukamy rozwiązań.

Zgodnie z nową podstawą programową, w podręcznikach do klas VII i VIII znalazły się zagadnienia dotyczące algorytmiki i programowania – odpowiednio rozdzielone pomiędzy klasy VII i VIII.

Dodatkowo, w podręczniku znajdują się tematy, w których uczeń kontynuuje naukę metod redagowania tekstów komputerowych (m.in. stosowanie tabulatorów, wstawianie informacji do stopki i nagłówka, tworzenie przypisów) wykonywania prezentacji multimedialnych i obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, a także tworzenia strony internetowej.

Tematy dotyczące pracy w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym rozdzielono pomiędzy klasy VII i VIII, tak aby trudniejsze zagadnienia znalazły się w klasie VIII. W ten sposób uczniowie nie będą czuli się znużeni jednym działem realizowanym przez wiele godzin oraz będą mogli uzupełnić niezbędną wiedzę przed kontynuacją nauki na wyższym poziomie edukacji.

Rozdział dotyczący Internetu został przygotowany tak, aby uczeń w VII klasie skupił się na nauce wyszukiwaniu informacji i formach komunikacji, a w klasie VIII spróbował swoich sił w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem znaczników HTML. Dodatkowo poznaje sposób zakładania bloga z wykorzystaniem przykładowego systemu CMS – WordPress.

Programowanie w klasach VII-VIII

W klasach IV-VI uczeń poznał podstawowe zasady programowania i potrafi tworzyć programy komputerowe w dydaktycznych środowiskach programowania Baltie, Scratch i Logomocja. Zgodnie z podstawą programową „w programach stosuje: instrukcje iteracyjne, warunkowe, funkcje […]”.

W klasie VII uczniowie m.in. tworzą listy kroków i budują schematy blokowe, poznają podstawowe techniki algorytmiczne. Korzystając z poznanych dydaktycznych środowisk programowania (Baltie, Scratch i Logomocja), wykonują trudniejsze programy z obliczeniami na zmiennych, a przede wszystkim definiują i stosują podprogramy (z parametrami i bez). Aby definiowanie i wywoływanie podprogramów nie sprawiało uczniom trudności, celowo wyjaśniono je w znanych im środowiskach.

W klasie VIII wprowadzamy podstawy programowania w dwóch językach programowania wysokiego poziomu – C++ i Python. Nauczyciel może wybrać jeden z języków programowania lub omówić obydwa. Niezależnie od wyboru, zawsze zostanie zrealizowana podstawa programowa.

Uczniowie zaczynają od pisania prostych programów w językach wysokiego poziomu (C++ i/lub Python). Stosują w programach podstawowe instrukcje (wejścia i wyjścia, iteracyjne, warunkowe). Zaprezentowanie podstaw obydwu języków w podobnie skonstruowanych tematach (temat 4. i temat 5.) z podobnymi ćwiczeniami ma na celu pokazanie nie tylko podobieństw, ale i różnic w składni C++ i Python.

W kolejnych tematach uczniowie poznają algorytmy wskazane w podstawie programowej oraz ich realizację w dydaktycznych środowiskach programowania (Baltie i Scratch) oraz w językach programowania (C++ i Python), porównując realizację tego samego algorytmu w różnych środowiskach. Przy okazji programowanie wybranych algorytmów uczniowie poznają zastosowanie funkcji i tablic (list) w językach C++ i Python.

Jeśli uczniowie poznają podstawy programowania w wybranym języku wysokiego poziomu, będą mogli po ukończeniu szkoły podstawowej świadomie wybrać dalszy kierunek kształcenia (np. informatykę w zakresie rozszerzonym).

Programowanie w klasie VIII należy traktować jako wprowadzenie do programowania w językach wysokiego poziomu – uczniowie powinni zrozumieć, na czym ono polega.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra